ثبت ایده های تبلیغی

نام ونام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است

کدملی
ورودی نامعتبر است

میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر است

شماره موبایل(*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل
ورودی نامعتبر است

موضوع(*)
لطفا موضوع ایده خود را انتخاب کنید.

مخاطبین(*)
ورودی نامعتبر است

ایده خود رابصورت مختصر بیان کنید
ورودی نامعتبر است

نوآوری ها وتمایزات ایده خود را بیان کنید
ورودی نامعتبر است

فضای اجرای کدام است ؟
ورودی نامعتبر است

هزینه تقریبی اجرای ایده چه مقدار است؟
ورودی نامعتبر است

قایل ضمیمه ایده
ورودی نامعتبر است

اگر فایل ضمیمه یا گزارش مربوط به ایده دارید،ارسال کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مبلغ جوان می باشد.